Oznamy – 27. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok Ružencová Panna Mária spomienka
Piatok Sv. Ján XXIII. spomienka
NEDEĽA 28. cez rok

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto v kaplnke sv. Anny bude celodenná poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Poklona začne po svätej omši a záverečné požehnanie bude o 17.30.

Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu. Z tohto dôvodu bude sv. omša v kaplnke sv. Anny vo štvrtok už o 8.00 hod.

V sobotu 19.10.2018 sa v kostole u piaristov uskutoční Stretnutie spoločenstiev a priateľov Obnovy v Duchu Svätom. Podrobnosti sú na výveskách. Z programu vyberáme prednášku Mons. Petra Brodeka, gen. vikára nitrianskej diecézy, na tému: Rozlišovanie v Duchu svätom.

Na budúcu nedeľu budeme o 11,oo hod., vo farskom kostole, vysluhovať sviatosť krstu.

Október – mesiac svätého ruženca. Svätá cirkev nás pozýva k horlivejšej modlitbe sv. ruženca a možnosť získať úplné odpustky. Všetci tí, ktorí modlia ruženec v kostole, kaplnke či v rodine a rehoľnom spoločenstve môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Na získanie odpustkov sa tiež stanovuje: Pomodliť sa päť desiatkov ruženca. K modlitbe pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Mimoriadny misijný mesiac 2019: Cieľom tohto mesiaca je pripomenúť storočnicu encykliky Maximum illud, pápeža Benedikta XV. o činnosti misionárov vo svete a podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu programového dokumentu pápeža Františka Evangelii gaudium. Zároveň má pomôcť Božiemu ľudu obnoviť vedomie krstnej zodpovednosti vzhľadom na misie Cirkvi v evanjelizácii celého sveta a oživiť vrúcnosť evanjelizačných aktivít Cirkvi ad gentes.

Ohlášky.
Kanonické manželstvo chcú uzavrieť: Dušan Makiš, bývajúci v Trenčíne a Lucia Záhradníčková, bytom Nová Dubnica. Kto by vedel o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli manželstvo uzavrieť, nech to oznámi na farskom úrade.