Oznamy – 26. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi spomienka
Utorok Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi spomienka
Streda Sv. anjeli strážcovia spomienka
Piatok Sv. František Assiský spomienka
Sobota Sv. Faustína Kowalská, panna spomienka
NEDEĽA 27. cez rok

Vo štvrtok, je deň modlitieb za duchovné povolania. O 15,oo h. začne adorácia, ktorá bude trvať do začiatku sv. omše.

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme približne hodinu pred sv. omšami. V piatok po sv. omši vo farskom kostole bude prvopiatková pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou a požehnanie.

Na budúcu nedeľu bude  o 11,oo hod., vo farskom kostole,  detská sv. omša.

V utorok, 1. 10., začíname mesiac Október – mesiac svätého ruženca. Svätá cirkev nás pozýva k horlivejšej modlitbe sv. ruženca a možnosť získať úplné odpustky. Všetci tí, ktorí modlia ruženec v kostole, kaplnke či v rodine a rehoľnom spoločenstve môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Na získanie odpustkov sa tiež stanovuje: Pomodliť sa päť desiatkov ruženca. K modlitbe pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Mimoriadny misijný mesiac 2019: Cieľom tohto mesiaca je pripomenúť storočnicu encykliky Maximum illud, pápeža Benedikta XV. o činnosti misionárov vo svete a podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu programového dokumentu pápeža Františka Evangelii gaudium. Zároveň má pomôcť Božiemu ľudu obnoviť vedomie krstnej zodpovednosti vzhľadom na misie Cirkvi v evanjelizácii celého sveta a oživiť vrúcnosť evanjelizačných aktivít Cirkvi ad gentes.