Oznamy – 29. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

NEDEĽA 30. cez rok

Dnešná nedeľa je Misijná, modlime sa a konáme zbierku na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary nech vás Pán požehná.

Na budúcu nedeľu budeme o 11,oo hod., vo farskom kostole, vysluhovať sviatosť krstu.

Pravidelná zbierka na opravy a údržby našich kostolov a farských budov bude poslednú októbrovú nedeľu.

Všetci, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania a spĺňajú podmienky, môžu si prevziať prihlášky v sakristii kostola a vyplnené priniesť osobne na farský úrad počas úradných hodín. Na birmovku sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka ZŠ a starší. Prihlášky budeme prijímať do konca októbra.

Centrum pre rodinu Trenčín pozýva v nedeľu 27.10.2019 v čase od 15,30 do 17,30 h. do priestorov centra na Farskej 12 Na Tvorivé dielne pre mladšie aj staršie deti. V ten istý deň, 27.10.2019, sa bude taktiež konať turistický výlet na Súľovský hrad. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Centra pre rodinu.

V nedeľu, 27. októbra 2019 budú vo farskom kostole Trenčín – Juh, od 9,30 do 18,oo h vystavené relikvie sv. Vincenta de Paul.

Pápež Benedikt XVI. dokumentom z roku 2017 (Summorum Pontificum) potvrdil, že spôsob slávenia sv. omše ako tomu bolo pred Druhým vatikánskym koncilom nikdy nebol zrušený a stále ho možno používať ako mimoriadnu formu rímskokatolíckej bohoslužby. Ľudovo sa takáto liturgia nazýva „tridentskou omšou“. Na žiadosť niektorých veriacich bude pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, 2. 11. 2019, o 10.30 hod. v llešháziovskej kaplnke farského kostola slávená zádušná sv. omša v tejto mimoriadnej forme, t. j. po latinsky a na starom oltári, ktorý je spojený so stenou.

Od prvej novembrovej soboty, 2. 11. 2019, sa bude v našej farnosti každú prvú sobotu v mesiaci konať’ Fatimska pobožnosť pod vedením kňaza. Vždy o 7.45 hod. vo farskom kostole. Ide o modlitbu posv. ruženca pred vystavenou Najsvätejšou Sviatostnou a obnovu zasvätenia sa Panne Márii, prípadne – ak to liturgické predpisy dovolia – slávením votívnej sv. omše o Božej Matke. Najdôležitejšie je však v tento deň prijať’ sv. prijímanie a obetovať’ ho za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na odčinenie urážok voči nemu, za mier vo svete a duše v očistci. Kto si vykoná takúto pobožnosť päť po sebe nasledujúcich prvých sobôt môže získať mimoriadne milosti o ktorých si môžete prečítať na výveske kostola.

Pre lepšiu komunikáciu sme zriadili pre farský úrad mobilný telefón. V prípade vážnej potreby môžete volať na číslo: 0910 852 349

27.10. sa budú po sv. omšiach predávať pred kostolom „sviečky za nenarodené deti“. Kúpou sviečok podporíme Fórum života.

Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, SJ, nitrianskeho biskupa v rokoch 1990-2005, sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre bude v nedeľu 27. októbra 2019 o 9.00 hod. sláviť spomienková svätá omša. Pozývame kňazov a veriacich diecézy, aby sa podľa možnosti zúčastnili tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do Vašich modlitieb.

Október – mesiac svätého ruženca.

Mimoriadny misijný mesiac 2019

Ohlášky.
Kanonické manželstvo chcú uzavrieť: Dušan Makiš, bývajúci v Trenčíne a Lucia Záhradníčková, bytom Nová Dubnica. Kto by vedel o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli manželstvo uzavrieť, nech to oznámi na farskom úrade.