Oznamy – 33. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok Posviacka bazilík sv. Petra asv. Pavla spomienka
Streda Výročie posv. katedrál. chrámu sv. Emeráma sviatok
Štvrtok Obetovanie Panny Márie spomienka
Piatok Sv. Cecília, panna a mučenica spomienka
NEDEĽA 34. cez rok – Krista Kráľa

Stretnutie birmovancov bude v piatok, 22.11. o 17,oo hod vo farskom kostole, teda po sv. omši. Účasť je povinná!

Členovia SSV si môžu v predajni na Mierovom námestí vyzdvihnúť podielové knihy.

Dobrodinca, ktorý by chcel podarovať vianočný strom na výzdobu kostola, nech sa prihlási v sakristii alebo na farskom úrade. Už vopred, v mene všetkých, úprimne ďakujeme a želáme Božie požehnanie.

Aj v tomto roku pre Vás pripravujeme adventné vence. Ich výrobu zabezpečuje Centrum pre rodinu Trenčín a preto výťažok z predaja vencov bude použitý na podporu aktivít tohto centra. Minimálna cena venca bude 12 €. Ak máte záujem o adventný veniec, zapíšte sa (najneskôr do 27.11.) v sakristii kostola.

Dnes sa koná pravidelná zbierka na opravy našich kostolov a farských budov. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať. Sv. omša o 9.00 vo farskom kostole na budúcu nedeľu bude obetovaná za všetkých dobrodincov.

Spevácky zbor pri farskom kostole, pozýva do svojich radov nových členov, záujemcov o spev, ochotných priniesť obetu pre spestrenie slávenia liturgie v našom chráme. Už vopred vám ďakujem a využívam príležitosť poďakovať doterajším členom za ich obetavosť a zodpovedný prístup. Nech ich Pán žehná.

Na budúcu nedeľ o 11,oo hod., budeme vo farskom kostole vysluhovať sviatosť krstu.