Dôležité oznamy: Urbi et Orbi a úplné odpustky

Dôležité oznamy: Urbi et Orbi a úplné odpustky

MIMORIADNE URBI ET ORBI

Rímsky biskup, pápež František, v piatok večer, 27. marca 2020, udelil mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi, ktoré sa tradične udeľuje iba na Vianoce a Veľkú noc. Mimoriadne bolo aj v tom, že ho udelil Najsvätejšou Sviatosťou za hlaholu zvonov Baziliky sv. Petra.

Eucharistickému požehnaniu, ktoré bolo spojené s možnosťou získania plnomocných odpustkov, predchádzalo biblické čítanie, homília pápeža, kajúce modlitby a adorácia na prázdnom Námestí svätého Petra a v nartexe (“predsieni”) vatikánskej baziliky. Pri tejto výnimočnej udalosti boli pred baziliku prenesené dva vzácne predmety, ktoré v minulosti pomohli Rimanom v časoch epidémií: ikona Panny Márie – Záchrany rímskeho ľudu (Salus populi romani) a milostivý kríž z kostola svätého Marcela, pred ktorými pápež prosil za svet. Boli to veľmi milostivé a dojímavé chvíle, za ktoré ďakujeme nášmu Pánovi i Svätému Otcovi: nech ho Pán chráni, požehná a stonásobne odmení za tento dar i za celú jeho službu!

“>>Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?<< Pane, tvoje slovo dnes večer tne do živého a týka sa nás, všetkých. V tomto našom svete, ktorý ty miluješ viac než my, sme napredovali plnou rýchlosťou a cítili sa silní a schopní na všetko. Lakomí po zárobku, nechali sme sa pohltiť vecami a vyčerpať náhlením. Nezastavili sme sa pred tvojimi výzvami, nepohli nami vojny a planetárne nespravodlivosti, nepočuli sme volanie chudobných a našej ťažko chorej planéty. Napredovali sme bezohľadne a mysleli sme si, že navždy zostaneme zdraví na chorom svete. Teraz, keď sa nachádzame na rozbúrenom mori, voláme k tebe: >>Zobuď sa, Pane!<< (…) …naše životy udržiavajú bežní ľudia – na ktorých sa obyčajne zabúda – ktorí sa neobjavujú na titulkách novín a časopisov ani na veľkých pódiách reality show, ale bezpochybne práve oni dnes píšu rozhodujúce udalosti našich osudov: lekári, zdravotné sestry, zamestnanci supermarketov, upratovačky, opatrovateľky, prepravcovia, poriadkové služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry a toľkí iní, ktorí pochopili, že nikto sa nezachráni sám (…) >>Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?<< Počiatkom viery je uvedomiť si, že potrebujeme spásu, záchranu. Nevystačíme si sami, sami sa topíme: potrebujeme Pána ako dávni námorníci potrebovali hviezdy. Pozvime Ježiša do lodiek nášho života. Zverme mu naše strachy, aby ich on premohol. Tak ako učeníci, aj my zakúsime, že s ním na palube sa nejde ku dnu. Pretože toto je Božia sila: obrátiť na dobro všetko, čo sa nám prihodí, aj keď sú to zlé veci. On utišuje naše búrky, pretože s Bohom život nikdy nezomiera.” (Z reflexie pápeža Františka pred udelením Urbi et Orbi)

MIMORIADNE ÚPLNÉ ODPUSTKY

Apoštolský penitenciár, J. E. Mauro kardinál Piacenza, v mene Najvyššieho Veľkňaza Františka a na jeho poverenie, udeľuje dar mimoriadnych odpustkov pre veriacich postihnutých chorobou Covid-19, bežne nazývanou koronavírus, z nariadenia zdravotníckej autority daným do režimu karantény v nemocniciach alebo vo vlastných bytoch, ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a duchovne pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k sláveniu svätej omše, modlitbe svätého ruženca, k nábožnému sláveniu krížovej cesty alebo iným formám pobožností, alebo keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné.

Zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad Milosrdného Samaritána, keď sa vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na koronavírus podľa slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13), získavajú tento dal úplných odpustkov za rovnakých podmienok.

Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.

Cirkev sa modlí za tých, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, zverujúc Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého jednotlivo na základe spoločenstva svätých a udeľuje veriacim v hodine smrti úplné odpustky, ak sú náležite
disponovaní a pravidelne počas života sa modlili nejakú modlitbu (v tomto prípade Cirkev nahrádza zvyčajné tri požadované podmienky).
Pre dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť kríž s ukrižovaným Kristom alebo [jednoduchý] kríž

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Matka a Matka Cirkvi, Uzdravenie chorých a Pomocnica kresťanov, naša Orodovníčka, nech pomáha trpiacemu ľudstvu, odvráti od nás zlo tejto pandémie a vyprosí nám všetky potrebné dobrá pre našu spásu a posvätenie.

Dekrét Apoštolskej penitenciárie udeľujúci vyššie spomenuté odpustky platí bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie.