NOC S BOHOM - FOTOREPORTÁŽ

NOC S BOHOM – FOTOREPORTÁŽ

Všetko začalo slávnostnými vešperami (liturgiou večerných chvál) zo Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Prednáška pána dekana Ľubomíra nás cez meditáciu nad textami Písma, v ktorých sa spomína termín “srdce”, voviedla do hĺbky tajomstva božsko-ľudského Ježišovho Srdca a veľkosti, ba priam plnosti jeho lásky k nám. Modlitba krížovej cesty doplnená “živými obrazmi” jednotlivých zastavení v podaní mladých zo spoločenstva “Nodam”, ešte viac sprítomnila, čo je Boh schopný urobiť preto, že sa do nás ľudí zamiloval… Pán kaplán Michal v tom čase sprostredkovával tým, ktorí chceli, reálny dotyk Božej lásky vo sviatosti zmierenia a pomazania chorých. Čítanie a meditácia nad Božím slovom, konkrétne nad biblickou knihou Tobiáš, ktoré pripravila setrička Anežka a rozjímanie nad tajomstvami bolestného ruženca, ktorý sme sa spoločne modlili pod nočnou oblohou pri svetle sviec, a ktorý viedla setrička Mateja, nás nabudili k radostnému prežívaniu príchodu Boha v slávnostnej sv. omši… Tú sme začali presne uprostred noci, už zo spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, čo nám vlialo nádej, že hoci nikdy nebudeme schopní milovať tak naplno ako Boh, je možné milovať z plnosti nášho ľudského srdca a tak sa priblížiť k láske Srdca Boha, tak, ako sa to podarilo Márii… Keď sme prijali “nebo” do svojich sŕdc, nemohli sme inak, len chváliť Boha z plnosti srdca, tak ako Mária vo svojom Velebí moja duša Pána, keď spoznala, koho nosí pod svojím srdcom. Po chválach sme okolo tretej hodiny ráno zohli kolená pred Spasiteľom prítomným v Najsvätejšej Sviatosti, ponorili sa do jeho milosrdenstva modlitbou “Korunky” a potom len v tichu počúvali, čím sa chce Ježiš prihovoriť nášmu srdcu. Ako povedal moderátor Patrik: “Najväčšie veci nám Boh zjavuje v tichu…” Po eucharistickom požehnaní Noc s Bohom ukončilo svitanie a modlitba liturgie posvätného čítania i ranných chvál. Po spoločných raňajkách sme sa rozišli, plní milosti a vďačnosti Bohu, ale aj mladým zo spoločenstva “Nodam” a našim sestričkám, predovsetkým sestričke Goretti, ktorá bola “dušou” celej akcie…

moderátor Patrik
prednáška
poslucháči
pán dekan pri prednáške
mladí z “Nodamu” pripravení na krížovú cestu
pán dekan Ľubomír
z krížovej cesty
z krížovej cesty
meditujúci…
krížová cesta
krížová cesta
miesto, kde prítomní písali chvály, vďaky, odprosenia a prosby Božskému Srdcu
schránka s modlitbami, ktoré sa čítali pri sv. omši
pripravení na čítanie Svätého Písma
čítanie Božieho slova
čítanie z Knihy Tobiáš
čítanie Božieho slova
čítanie z Knihy Tobiáš
sviatosť zmierenia a pomazania chorých
atmosféra pred polnočnou sv. omšou
sv. omša
prednášanie modlitieb, ktoré zostavili prítomní
atmosféra sv. omše
sv. omša
príchod Boha medzi nás…
chvály…