HODOVÁ SLÁVNOSŤ

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

8. SEPTEMBRA 2020 pozývame celý Trenčín a okolie osláviť nádherný titul hlavného kostola našej farnosti pod Trenčianskym hradom: NARODENIE PANNY MÁRIE.

Počas dňa od 10.00 hod. bude možnosť stíšiť sa v našom krásne vyzdobenom chráme v modlitbe pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou. Kto takto nábožne navštívi náš farský chrám a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca so snahou chrániť sa od záľuby aj v ľahkom hriechu).

O 17.00 hod. sa spojíme v spoločnej modlitbe posv. ruženca a bude udelené eucharistické požehnanie našej farnosti a celému Trenčínu.

O 18.00 hod. sa začne slávenie hodovej svätej omše, na ktorej bude na Božiu slávu a česť Božej Matky spievať náš farský zbor, a pri ktorej bude obnovené zasvätenie nášho mesta Nepoškvrnenej Panne.