FARSKÉ OZNAMY - 23. NEDEĽA CO (6. 9. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 23. NEDEĽA CO (6. 9. 2020)

DVADSIATATRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár:

7. 9.pondelokSv. košických mučeníkovspomienka
8. 9.utorokNarodenie Panny Márie
Slávnosť titulu farského kostola – hody
sviatok slávnosť
12. 9.sobotaNajsvätejšieho mena Panny Márieľ. spomienka
13. 9.nedeľaDvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

V duchu kresťanskej nádeje na večný život vám oznamujeme, že do domu nebeského otca sa vrátil premonštrátsky páter Bohuslav Jozef Šprlák, ktorého ste viacerí poznali ako dlhoročného duchovného správcu hospicu tu v Trenčíne. Pohreb zosnulého bude zajtra (v pondelok), 7. 9. 2020 o 14.00 hod. vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Beckove. Nech ho Pán odmení večnou blaženosťou za jeho vernú službu!

V utorok bude vo farskom kostole slávnosť titulu. Od 10.00 hod. tu bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť k výročnej farskej poklone. Veľmi pekne vás prosíme, aby ste prichádzali na túto adoráciu a modlitby za naše farské spoločenstvo, ako vám to vaše povinnosti dovolia. Adorácia bude ukončená modlitbou posv. ruženca a eucharistickým požehnaním približne o 17.00 hod. Tých, ktorí chcú osláviť nádherné tajomstvo Narodenia Panny Márie, ktorému je zasvätené toto posvätné miesto a tiež túžia službou Cirkvi získať v tento deň za zvyčajných podmienok úplné odpustky, pozývame na slávnostnú sv. omšu, ktorá bude mimoriadne o 18.00 hod. Pri tejto sv. omši bude spievať náš farský zbor a v závere obnovíme zasvätenie Trenčína Božej Matke. Sv. omša o 16.00 hod v tento deň NEBUDE.

Vo štvrtok bude v Kostole sv. Anny sv. omša už o 8.00 hod., nakoľko budú v ten deň kňazské rekolekcie.

Benefičný koncert zboru ADOREMUS, ktorý mal byť 13. 9. 2020 je ZRUŠENÝ.

V mene Centra pre rodinu vás srdečne pozývame do klubovne “Káčko” pod farskými schod- mi, kde sa každú nedeľu, teda aj dnes od 9.30 hod. až do 13.00 uskutočňuje stretnutie pri káve, prípadne čaji. Ide o malebnú záhradu priamo pod múrmi hradného opevnenia, ktorej cieľom je poskytovať priestor na spoločné stretnutia, rozhovory a oddych. Vítaní sú všetci, rodiny, seniori i mládež. Tešíme sa na vás pri týchto stretnutiach a rozhovoroch.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí v uplnulých dňoch a týždňoch pomáhali pri rozličných aktivitách v našej farnosti, ako bol miništratský deň, prázdninová bodka pre deti, úprava okolia Kostola sv. Anny, príprava a priebeh birmovky a pohostenia po nej ako aj hodová brigáda vo farskom kostole, ktorý teraz žiari čistotou a krásnou výzdobou. Ide o pomerne úzky okruh ľudí, zvyčajne tých istých, ale predsa je radosť vidieť, že sú takí, ktorým citeľne záleží na fungovaní našej farnosti ako spoločenstva. O to viac im patrí naša vďaka a obdiv, zvlášť za ich obetavosť a starostlivosť.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349