Sviatosti

Katolícka Cirkev slávi sedem sviatostí. Ustanovil ich Kristus. Krst, birmovanieposvätná vysviacka (kňazstvo) dávajú človeku nezmazateľný znak. Ďalšie sviatosti sú manželstvo, pomazanie chorých, sviatosť pokánia (svätá spoveď) a eucharistia (sväté prijímanie). Iba raz sa prijíma krst, birmovanie, manželstvo, posvätná vysviacka. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane.

Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky – kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.

Sviatosťami získavame milosť, ktorú potrebujeme, aby sme boli ospravedlnení a premenení a aby sme sa skrze Ježiša stali tými, ktorí sú ako Ježiš: Božími deťmi v slobode a sláve.

K Bohu sa máme a môžeme približovať prostredníctvom všetkých svojich zmyslov, nielen rozumom. Preto sa nám Boh dáva v pozemských znakoch – v chlebe, víne, oleji, v slove, v pomazaní a vkladaní rúk.
(Prevzaté z Youcat)