Krst

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI KRSTU DEŤOM

Deťom, ktoré ešte nedospeli k užívaniu rozumu sa môže vyslúžiť sviatosť krstu len na základe kresťanskej viery ich rodičov resp. zákonného zástupcu. Oni v mene svojich detí skladajú krstné sľuby a berú na seba pred Bohom a farským spoločenstvom záväzok, že urobia osobným príkladom i slovom všetko preto, aby odovzdali svojmu potomkovi vieru. O krst dieťaťa preto žiada jeden z rodičov resp. zákonný zástupca dieťaťa osobne na farskom úrade v čase úradných hodín. S touto žiadosťou sa vyžaduje podpísanie vyjadrenia o oboznámení sa so spracovaním osobných údajov za účelom cirkevnej dokumentácie (https://gdpr.kbs.sk). Je dobré priniesť so sebou k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

POZOR! Dovolene pokrstiť v našej farnosti môžeme len vtedy, ak rodičia resp. zákonní zástupcovia dieťaťa reálne trvalo bývajú na území našej farnosti (od sídliska Sihoť cez centrum mesta až po Soblahovskú ulicu – do územia našej farnosti nepatria ulice “za mostami” a za železničným priecestím na Legionárskej ulici). Nestačí mať trvalé bydlisko vo farnosti podľa civilných zákonov, treba, aby ste boli skutočne našimi farníkmi. Ak nimi nie ste, prosíme, aby ste žiadali krst vo vlastnej farnosti. Krst je slávnosťou nie len rodiny krstenca, ale celej farnosti. Argumenty citovej náklonnosti k niektorému z našich kostolov alebo pohodlnosť pri zabezpečení pohostenia v okolitých reštauračných zariadeniach a podobne, nie sú postačujúce.  Takisto nenarobíme nič s tým, ak domáci kňaz odmietne krst – bez jeho povolenia aj tak dovolene krstiť nemôžeme…

Sviatosť krstu deťom sa v našej farnosti vysluhuje približne každú druhú nedeľu o 10.00 hod. vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie (podľa rozpisu uvedeného nižšie). Rodiny krstencov majú možnosť zúčastniť sa na sv. omši pred obradom krstu (9.00 hod.) alebo po ňom (11.00 hod.). Pri nahlásení krstu si žiadatelia vyberú termín krstu a predkrstnej náuky, podľa rozpisu uvedeného nižšie. Predkrstná náuka je pre rodičov a krstných rodičov (deti, podľa možností nechajte doma opatrovníkom). Počas obradu prosíme, aby tí, ktorí fotia nerušili liturgiu nadmerným pobehovaním, nevstupovali do presbytéria (svätyne), nestavali sa v okolí krstiteľnice (Kaplnka sv. Imricha) a neodvádzali pozornosť rodičov a krstných rodičov od obradu! Samotné chvíle krstu sú dôležitejšie ako dokumentácia nepodstatných detailov. Dobrý fotograf zaznamená podstatné na pár fotkách bez toho, aby rušil liturgiu alebo zavadzal.

Dieťaťu sa má podľa tradície vybrať kresťanské meno a má mať krstného rodiča resp. krstných rodičov (otca a matku), ktorí budú pomocníkmi rodičov v odovzdávaní viery a kresťanských hodnôt. Musia spĺňať podmienky stanovené Kódexom kánonického práva, ako sú uvedené nižšie. Ak sa nenájde nik, kto by spĺňal tieto podmienky, krstenec nemusí mať krstného rodiča…   

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia. Ak žiadajú o krst dieťaťa rodičia, ktorí nie sú cirkevne sobášení a preto nemôžu prijať sviatosť zmierenia, je to pre nich príležitosť hľadať spôsob ako sa dostať k sviatostnému životu. K sobášu ich nemožno nútiť pod podmienkou vyslúženia krstu – k tomuto treba slobodné rozhodnutie. Ak sa nemôžu cirkevne sobášiť, (pretože napr. po rozvode žijú v druhom manželstve), treba zistiť, ako vytvoria prostredie rastu vo viere pre svoje dieťa. Kódex kanonického práva totiž hovorí, že krst možno udeliť dieťaťu vtedy, ak je zaručený rast dieťaťa v krstnej viere. Ak tento rast nie je zaručený, krst sa má oddialiť na neskorší čas.

KRSTNÉ TERMÍNY  rok 2021
NÁUKA KRST
20.11. 22.11.
4.12. 6.12.
18.12. 20.12.
8.1.2021 10.1.2021
22.1. 24.1.
5.2. 7.2.
19.2. 21.2.
5.3. 7.3.
19.3. 21.3.
23.4. 25.4.
7.5. 9.5.
28.5. 30.5.
11.6. 13.6.
25.6. 27.6.
9.7. 11.7.
23.7. 25.7.
6.8. 8.8.
20.8. 22.8
3.9. 5.9
17.9 19.9
1.10. 3.10.
15.10. 17.10.
29.10. 31.10.
12.11. 14.11.
26.11. 28.11.
10.12. 12.12
7.1.2022 9.1.2022

Náuka býva v uvedených termínoch o 17.00 hod. v “náukovej miestnosti” pri farskom kostole.

Sviatosť krstu deťom sa vysluhuje v uvedených termínoch o 10.00 hod. vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI KRSTU DOSPELÝM

Ak máte záujem o krst, prihláste sa v čase úradných hodín na farskom úrade. Prípravné stretnutia začínajú každý rok v septembri. Príprava (katechumenát) trvá približne 1,5 roka. Krst sa udeľuje na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu). Zároveň Vám bude vyslúžená sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie (1. sväté prijímanie).

PODMIENKY PRE KRSTNÉHO RODIČA

  • dovŕšený 16-ty rok života
  • pobirmovaný praktizujúci kresťan katolík – má byť pre dieťa vzorom vo viere
  • slobodný (nežijúci s partnerom) alebo cirkevne sobášený
  • nemá byť otcom alebo matkou krsteného dieťaťa
 
PRÍSTUP K FARSKÉMU KOSTOLU
 
Sviatosť krstu sa vysluhuje vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie, ktorý sa nachádza na Mariánskom námestí. Toto námestie je súčasťou pešej zóny a z toho vyplýva, že pri kostole nie je možné parkovanie vozidiel. Preto Vám odporúčame prísť na krst pešo
 
V prípade, ak je pre Vás dovoz vozidlom nevyhnutný, je potrebné vopred požiadať o povolenie vjazdu vozidla do pešej zóny. Povolenie vydáva Mestský úrad v Trenčíne, Útvar mobility, Farská ul. 10, 1. poschodie. Povolenie vjazdu nezahŕňa možnosť parkovať v pešej zóne, t. j. po vyložení prepravovaných osôb je nutné vozidlo zaparkovať mimo pešej zóny.
 
Vozidlo označené modrým parkovacím preukazom nepotrebuje vyššie uvedené povolenie pre vjazd do pešej zóny a po nevyhnutne potrebný čas môže v pešej zóne aj parkovať.