Manželstvo

Sviatostné alebo (ak jeden zo snúbencov nie je pokrstený) kánonické manželstvo si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas.

POZOR! Aby sme mohli dovolene asistovať pri uzatváraní manželstva, je potrebné, aby aspoň jeden zo snúbencov reálne býval na území našej farnosti (od sídliska Sihoť cez centrum mesta až po Soblahovskú ulicu – do farnosti nepatria ulice “za mostami” a za železničným priecestím na Legionárskej ulici.) Nestačí mať trvalé bydlisko vo farnosti podľa civilných zákonov, treba, aby aspoň jeden zo snúbencov bol skutočne našim farníkom. Inak snúbencov poprosíme, aby sa sobášili vo svojich domácich farnostiach. Argumenty citovej náklonnosti k jednému z našich kostolov alebo pohodlnosti pri zabezpečení pohostenia v blízkych reštauračných zariadeniach a podobne, bohužiaľ nestačia. 

Úmysel uzavrieť sviatostné manželstvo je potrebné nahlásiť aspoň 3 mesiace pred predpokladaným termínom na farskom úrade počas úradných hodín, kde sa dohodne aj presný dátum, čas, forma konania obradu a samozrejme miesto (Farský kostol Narodenia Panny Márie – pod hradom, Kostol sv. Františka Xaverského – piaristi, Kostol Notre Dame – pri gymnáziu ĽŠ). Tiež sa dohodne termín spísania sobášnej zápisnice, pri ktorom je potrebná prítomnosť oboch snúbencov. Ku spísaniu sobášnej zápisnice sú potrebné tieto dokumenty:

 – Krstné listy snúbencov (nemali by byť staršie ako 3 mesiace). Ak sú snúbenci pokrstení v našej farnosti krstný list nepotrebujú, avšak je dobré vedieť aspoň približný dátum krstu – kvôli vyhľadaniu v matrike. Ak jeden zo snúbencov nie je pokrstený je možné uzavrieť tzv. kánonické manželstvo. Je však potrebné vybaviť dišpenz (výnimku) k takémuto sobášu od biskupského úradu, podľa reálneho bydliska pokrsteného resp. katolíckeho snúbenca. Žiadosť o tento dišpenz a potrebné osvedčenia vybavíte na našom farskom úrade. Podobný dišpenz sa vybavuje aj vtedy, ak jeden zo snúbencov je pokrstený v inej kresťanskej cirkvi.

 – Žiadosť o uzavretie manželstva z Matričného úradu v Trenčíne (https://trencin.sk/pre-obcanov/matrika/). 

   – Mená, rodné čísla a presné adresy bydliska svedkov. Čo sa týka svedkov uzavretia manželstva nekladú sa nijaké špeciálne podmienky, len aby boli spôsobilí dosvedčiť formálne uzavretie manželstva.

 – Certifikát o absolvovaní predmanželskej prípravy. Pred prijatím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu v jednej z cirkevných inštitucií, či už priamo v Trenčíne https://snubenci.cprtrencin.sk alebo v iných mestách (napr. Žilina https://www.domanzelstva.sk/zilina alebo Bratislava https://www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava/). Po absolvovaní náuky snúbencom vystavia certifikát, ktorý stačí odovzdať na farskom úrade aj po spísaní zápisnice k sobášu.

– Licenciu (povolenie) k sobášu, ak ani jeden zo snúbencov reálne nebýva na území našej farnosti a sú veľmi vážne dôvody na uzatvorenie manželstva “u nás”. Túto licenciu vystaví farár resp. administrátor farnosti, na území ktorej reálne býva aspoň jeden zo snúbencov.

Odporúčania:

  • pozrite si text svadobného obradu http://trencin.fara.sk/?attachment_id=6443
  • uzavretie sviatostného alebo kánonického manželstva je výnimočná udalosť, preto je vhodné prijať ju s čistým srdcom (vyspovedať sa).
  • počas obradu prosíme, aby tí, ktorí fotia nerušili liturgiu nadmerným pobehovaním, nevstupovali do presbytéria (svätyne) a neodvádzali pozornosť snúbencov od obradu! Samotné chvíle vyslúženia manželstva sú dôležitejšie ako dokumentácia nepodstatných detailov. Dobrý fotograf zaznamená podstatné na pár fotkách bez toho, aby rušil liturgiu alebo zavadzal.
  • ak sa svadba koná vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie, ktorý sa nachádza na Mariánskom námestí alebo v Kostole sv. Františka Xaverského na Mierovom námestí, treba si uvedomiť, že tieto námestia sú súčasťou pešej zóny a z toho vyplýva, že pri kostoloch nie je možné parkovanie vozidiel. Preto Vám odporúčame prísť na svadbu pešoV prípade, ak je pre Vás dovoz vozidlom nevyhnutný, je potrebné vopred požiadať o povolenie vjazdu vozidla do pešej zóny. Povolenie vydáva Mestský úrad v Trenčíne, Útvar mobility, Farská ul. 10, 1. poschodie. Povolenie vjazdu nezahŕňa možnosť parkovať v pešej zóne, t. j. po vyložení prepravovaných osôb je nutné vozidlo zaparkovať mimo pešej zóny. Vozidlo označené modrým parkovacím preukazom nepotrebuje vyššie uvedené povolenie pre vjazd do pešej zóny a po nevyhnutne potrebný čas môže v pešej zóne aj parkovať.