Pohreb

“Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk.” (KKC 1683)

Kresťanský pohreb má svoju formu a obsah, ktorý vyjadruje vieru Cirkvi. Zosnulý bol tu na zemi jej členom a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj a pokiaľ si to želajú pozostalí, má právo na cirkevný pohreb.

Postup pri vybavovaní pohrebu

  1. matrika – vystaví Úmrtný list
  2. pohrebná služba – určí dátum a čas pohrebu
  3. farský úrad – nahlásite termín pohrebu; prineste so sebou List o prehliadke mŕtveho – kópiu.

Svätú omša za zosnulého treba nahlásiť v sakristii kostola, v ktorom chcete, aby bola odslúžená. Je to to najdôležitejšie, čo vo viere vo večný život môžeme pre zosnulého urobiť…

Príbuzní alebo blízki môžu po dohovore s kňazom predniesť rozlúčkový príhovor, ktorý by mal vyjadrovať osobný vzťah k zosnulému. Pri cirkevnom pohrebe nemá miesto recitácia citovo ladených textov, ktoré nevyjadrujú postoj kresťanskej viery a nemajú charakter modlitby.

Hoci kresťanský pohreb nie je sviatosťou, ale sväteninou, uvádzame ho medzi sviatosťami kvôli jednoduchšej orientácii.