Birmovanie

Na Turíce naplnil apoštolov Duch Svätý. Vyzbrojil ich mocou z výsosti a umožnil hlbšie poznanie Kristových slov.

Birmovanec prijíma plnú účasť na poslaní Cirkvi a završuje krst. Posilňuje sa vo viere a v duchovnom boji. Plnosť Ducha nie je len na osobné posvätenie, ale na budovanie Cirkvi. V jeho sile majú učeníci vydávať svedectvo.

Sviatosť birmovania môžete prijať, ak ste už prijali Eucharistiu a:
– navštevujete 9. ročník ZŠ alebo 1. – 2. ročník SŠ a ste prihlásení na náboženskú výchovu,
– ste starší a absolvujete prípravu na sviatosť birmovania v kostole.

Pred prijatím birmovky je potrebné absolvovať niekoľkomesačnú prípravu. O termíne prihlásenia sa na birmovku a začiatku birmovaneckej prípravy informujeme prostredníctvom farských oznamov a internetovej stránky farnosti. 

Na birmovku si birmovanec pozýva birmovného otca alebo birmovnú mamu. Je veľmi vhodné, ak birmovným rodičom je krstný rodič, tým sa vyjadruje aj súvis medzi krstom a birmovaním. Birmovným rodičom môže byť len pobirmovaný kresťan katolík.

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje každé dva roky. Najbližšia birmovka bude v roku 2022. Prihlásenie a príprava sa vyhlási približne v auguste alebo septembri 2021.